Αναρτήσεις

ΠΣΑΕΠ_Γενική Συνέλευση - Σάββατο 5 Μαΐου, 11.00 π.μ - Αποφασίζουμε μαζί!

ΠΣΑΕΠ Οδηγός συμπλήρωσης της αίτησης για την ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών

ΠΣΑΕΠ Ενημέρωση για την κατάθεση προσόντων στον ΟΠΣΥΔ , για την προϋπηρεσία και για το κουτάκι του δημοσίου υπαλλήλου