Π.Σ.Α.Ε.Π.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Συνάδελφοι, η πρώτη φάση αναπληρωτών αναμένεται μέσα στην εβδομάδα γι’ αυτό τον λόγο ο ΠΣΑΕΠ με την παρούσα ανάρτηση σας υπενθυμίσει τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουμε μαζί μας για να προβούμε στην ανάληψη υπηρεσίας μας στις πρωτοβάθμιες διευθύνσεις πρόσληψής μας.

 1. Ταυτότητα (φωτοαντίγραφο).
 2. Απολυτήριο Λυκείου (φωτοαντίγραφο).
 3. Βασικό πτυχίο (φωτοαντίγραφο). Σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου απαιτείται μετάφραση και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 4. Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό εάν υπάρχει (φωτοαντίγραφο). Σε περίπτωση ξενόγλωσσου απαιτείται μετάφραση, και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 5. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας προηγούμενων σχολικών περιόδων (φωτοαντίγραφα).
 6. Α.Μ.Κ.Α (φωτοαντίγραφο).
 7. Α.Μ.Α. (Αριθμός Μητρώου Ασφάλισης) (φωτοαντίγραφο).
 8. Εκκαθαριστικό σημείωμα με τον ΑΦΜ ή φωτοαντίγραφο του ΑΦΜ.
 9.  Βεβαίωση ενσήμων από κατάστημα του ΙΚΑ , που έχουν αποκτηθεί από τον ιδιωτικό και από τον δημόσιο τομέα για όλα τα χρόνια εργασίας.
 10. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας Για τις προσλήψεις μέσω ΕΣΠΑ απαιτείται αποκλειστικά ΕΘΝΙΚΗ τράπεζα. Προσοχή: ο πρώτος δικαιούχος πρέπει να είναι ο προσληφθείσας αναπληρωτής με πρώτο δικαιούχο τον/την αναπληρωτή/τρια εκπαιδευτικό.
 11. Πρόσφατες (τελευταίου τριμήνου) ιατρικές γνωματεύσεις από παθολόγο και ψυχίατρο, δημοσίου νοσοκομείου ή ιδιώτη ιατρού.
 12. Για τους άντρες απαιτείται Πιστοποιητικό Στρατολογίας (φωτοαντίγραφο).
 13. Για του έγγαμους/ες απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 14. Για τους έγγαμους/ες με τέκνα που σπουδάζουν και είναι μεταξύ 18 και 25 ετών απαιτείται βεβαίωση φοίτησης.
 15. Για τους/τις έγγαμους/ες με τέκνα που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία απαιτείται βεβαίωση υπηρέτησης.
 16. Για πρόσληψη από τον πίνακα Ειδικής Αγωγής: Σεμινάριο 400 ωρών (εάν υπάρχει).
 17. Για αναπληρωτές/τριες που ανήκουν σε Ειδική Κατηγορία απαιτείται η ιατρική γνωμάτευση που το πιστοποιεί.
 18. Πιστοποιητικό εντοπιότητας (εάν υπάρχει).


Σχόλια